Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

13 april 2022
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd image

Wanneer een werkgever en werknemer afspraken maken over de duur van een arbeidsverhouding, spreken wij van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In sommige gevallen is de precieze einddatum van het contract niet bekend, maar eindigt het contract bijvoorbeeld na afloop van een project.

Contract opzeggen voor bepaalde tijd

Werk je op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan zijn er vier mogelijkheden waarop je de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan beëindigen:

  • Ontslag tijdens proeftijd Wil je graag ontslag nemen tijdens de proeftijd? Dan kan dit zonder opgaaf van reden.
  • Ontslag op staande voet Wil je wegens een dringende reden ontslag nemen? Dan kan je het contract per direct opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
  • Ontslag met wederzijds goedvinden Wil je in overleg met je werkgever het contract beëindigen? Leg dit vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.
  • Tussentijdse opzegging Wil je tussentijds jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen? Dat mag alleen als daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, of als het in de cao staat. Meestal geldt er dan wel een opzegtermijn waar je rekening mee moet houden.

Brengt het opzeggen van jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd juridische problemen met zich? Neem dan direct contact op met één van onze juristen uit Team Arbeid.

De aanzegplicht

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan geldt een aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever minimaal een maand voor afloop van het contract schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of het contract wel of niet verlengd gaat worden. De brief of e-mail met aanzegging moet jou als werknemer dus minimaal een maand van tevoren hebben bereikt. Het is de werkgever niet verplicht om in de aanzegging een reden te geven waarom hij wel of niet wil verlengen. Mocht het zo zijn dat de werkgever het contract wil verlengen, is hij verplicht om aan te geven onder welke voorwaarden hij dit wilt doen.

De aanzegplicht geldt niet voor alle arbeidsovereenkomst, maar alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer. Deze aanzegplicht is daarentegen niet van toepassing als het einde van de overeenkomst niet is vastgesteld op een datum, maar op een gebeurtenis.

Als werknemer heb je recht op een vergoeding van jouw werkgever als hij/zij niet of te laat aanzegt. Komt jouw werkgever de verplichting tot aanzegging geheel niet na, dan ontvang jij een vergoeding gelijk aan het loon voor één maand. Wanneer jouw werkgever de verplichting niet tijdig nakomt, is hij aan jou als werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Stilzwijgend verlengen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt normaal gesproken automatisch op de overeengekomen einddatum. Het kan voorkomen dat er, bewust of onbewust, door jouw werkgever geen aandacht besteed wordt aan het aflopen van het contract. Waardoor je werkgever niet aan zijn aanzegverplichting voldoet en jij gewoon door gaat met je werkzaamheden. Er kan dan sprake zijn van stilzwijgend verlengen. Het hangt van een aantal factoren af of dit inderdaad het geval is. De werknemer moet uit de gedragingen van de werkgever kunnen afleiden dat het contract wordt voorgezet.

Wanneer de werkgever voldoet aan de aanzegplicht, kan er nooit sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Als je voor afloop van je contract op de hoogte wordt gebracht over dat jouw contract niet verlengd wordt, kan er geen sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Ook niet als jij als werknemer na het einde van je contract nog op de werkvloer verschijnt.

Als jouw contract stilzwijgend verlengd wordt, dan wordt je contract voor dezelfde tijd voortgezet, maar met een maximum van één jaar (tenzij je op grond van de ketenregeling recht hebt op een contract voor onbepaalde tijd). Daarbij wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden, dus bijvoorbeeld hetzelfde loon of aantal vakantiedagen.

Heb je meer vragen over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Check of het antwoord op jouw vraag in onderstaande FAQ staat vermeld of neem contact op met Team Arbeid van Jurato.

Blog / Law / Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd